ZAJÍMAVOSTIZajímavosti o Písku › Písecká vlajka

Písecká vlajka

Mgr. Jan Adámek, 2022

Válečný čas přinesl do řady míst vlajky i prapory, demonstrující podporu zle tísněné, okupované Ukrajině. V případě města Písku jsme svědky zajímavých kombinací s našimi vlajkami pro užití stejných barev ve stejném počtu pruhů. Tato skutečnost před několika lety znepokojila některé v tom smyslu, že je možná snadná záměna – rozuměj záměna písecké vlajky s ukrajinskou státní vlajkou. Bylo dokonce navrhováno, aby již tradiční písecká vlajka byla změněna. K tomu je možno učinit pár věcných poznámek.

Argumentace údajnou matoucí podobností není přijatelná ani vexilologicky ani historicky (a co s Pískem totožná vlajka Benešova, či donedávna Jindřichova Hradce nebo Vyšehradu?). Nepřijatelná jednoduše už proto, že jde o vlajky odlišné. Nejde totiž jen o stejné barvy a stejný počet pruhů na praporovém listu, ale také o jejich pořadí. Prapory byly vždy odvozovány od erbů a znaků. Nejjednodušším způsobem tím, že jedna barva byla vzata ze štítu, ta se pak na praporový list kladla dolů nebo vpravo (z hlediska pozorovatele), druhá barva vzešla z hlavní figury, kladena je nahoru či vlevo. Užití dvou pruhů je nejméně komplikovanou variantou, může však docházet i dalším multiplikacím a variantám, a to nejen v případě složitějších znaků. Písecká vlajka je navíc užívána déle než ukrajinská. Když si Písečtí nebyli na přelomu 19. a 20. století zcela jisti její podobou, požádali o vyjádření slovutného historika Augusta Sedláčka, který navrhoval její odvození v nejprostší tradiční podobě, tím byla do značné míry kodifikována. Poprvé pak zavlála o Městské slavnosti 9. června roku 1901. Že Písečtí tímto způsobem vnímali a prezentovali své barvy již dříve, je jasné, neboť na to poukazují nepřímé doklady nejpozději již na počátku 18. století.

Naproti tomu ukrajinská státní vlajka nemohla vzniknout dříve, než roku 1917, kdy se zformoval první samostatný ukrajinský státní útvar: Ukrajinská lidová republika. Protože žlutá a modrá barva byly vnímány jako národní (byly to barvy příslušné linii dynastie Rurikovců, jež kdysi ovládala Kyjevskou Rus) objevily se logicky i na státní vlajce, která v této době měla dokonce stejné pořadí pruhů jako písecká, neboť byly odvozovány ze znaku dle výše zmíněných pravidel. To však nemělo dlouhého trvání a již v následujícím roce bylo pořadí barev na vlajce převráceno (na podrobnější výklad dějinných souvislostí zde není místo). Samostatnost Ukrajiny se však ukázala být jen epizodickou a s včleněním mezi sovětské republiky jí byla „přidělena“ rudá vlajka se žlutými iniciálami zkráceného nového názvu státu. K osamostatnění Ukrajiny a k návratu k vlajce z roku 1918 pak došlo během let 1990–1991; oficiálně byla její podoba potvrzena roku 1992.

nahoru